O Fundacji

w dziale Opisy
Utworzono: czwartek, 10. marzec 2011 16:37

Fundacja pod nazwą Miasto-Ogród Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy ustanowiona została w dniu 20 stycznia 2011 r. w Warszawie.

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.

Siedzibą Fundacji są Książenice koło Grodziska Mazowieckiego.

 

Podstawowe cele Fundacji to:

  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez aktywizację i integrację społeczności podwarszawskich Książenic z otaczającymi je terenami wiejskimi, jako wspólnej społeczności lokalnej, która poprzez prawidłową i szeroko pojętą współpracę w pełni wykorzysta potencjał rozwojowy zamieszkiwanego terenu, zapewniając wyższą jakość życia jego mieszkańcom.
  2. Wspieranie inicjatyw oświatowych, promowanie kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, poprawa jakości usług edukacyjnych regionu.
  3. Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzacja produkcji wyrobów regionalnych.
  4. Rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz badań naukowych i technologii związanych z paliwami alternatywnymi i transportem.
  5. Wspieranie działań samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców.

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 PLN. Cały dochód osiągany przez Fundację jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.